http://www.hajráveszprém.hu/cikk/2012-09-12/airsoft_nyilt_nap

http://veol.hu/borosta/kusznak-futnak-lonek-1290722

http://veol.hu/hirek/katonanak-oltozve-jatszanak-1290600

Video: http://www.youtube.com/watch?v=ed0scdchgFw